Interface DiameterGxActivityContextInterfaceFactory


  • public interface DiameterGxActivityContextInterfaceFactory
    Interface to obtain an ActivityContextInterface for a Gx activity.
    Author:
    Open Cloud